git 基本原题

git init 当你在一个新目录或已有目录内执行 git init 时,Git 会创建一个 .git 目录,几乎所有 Git 存储和操作的内容都位于该目录下。如果你要备份或复制一个库,基本上将这一目录拷贝至其他地方就可以了。